top of page

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 διδακτικές ώρες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

 • Κατοχυρώνω υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξή μου στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των Δήμων για την απασχόλησή μου ως επιμορφωτής.

 • Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσλήψή μου ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)

 • Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης

 • Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Επικοινωνίας και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.

 • Θα κατανοήσω το πλαίσιο του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και δη του σχολικού.

 • Θα γνωρίσω τα εργαλεία και μοντέλα επίλυσης διαφορών και το μοντέλο διαπραγμάτευσης “win-win”

 • Θα εφαρμόζω  τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης  κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.

 • Θα γνωρίσω τα διάφορα μοντέλα διοίκησης και θα αποκτήσω τις δεξιότητες  εφαρμογής και υλοποίησής τους στο εργασιακό μου περιβάλλον.

 • Θα κατανοήσω τη διαφορά ηγέτη και manager

 • Θα είμαι ικανός να υλοποιώ πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας του οργανισμού μου

 • Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.

 • Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

 

ΔΟΜΗ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Ενότητα 1: Διοίκηση της εκπαίδευσης / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Ενότητα 2: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων

Ενότητα 3: Εκπαιδευτική ηγεσία

Ενότητα 4: Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

Ενότητα 5: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού

Ενότητα 6: Διαχείριση της Αλλαγής (Οργανωσιακή και Οργανωτική Κουλτούρα)

Ενότητα 7: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα

Ενότητα 8: Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ενότητα 9: Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον

Ενότητα 10: Σχολική Τεχνογνωσία

Ενότητα 11: Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση (in-service training)

Ενότητα 12: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής μονάδας              

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει  πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία). Επιπλέον, διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης (classroom) και συνεχή ανατροφοδότηση μέσω forum αυτής.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης - αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και  ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Σε επίπεδο γνώσεων

-Η κατανόηση βασικών εννοιών περί διοίκησης και ηγεσίας

-Η κατανόηση των χαρακτηριστικών,  προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη

-Η απόκτηση γνώσεων στα διάφορα μοντέλα διοίκησης

 

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

-Η διαμόρφωση αντιληπτικής ικανότητας της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης διοίκησής της.

-Ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής πλάνου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

-Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης

 

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

-Η απόκτηση κουλτούρας (των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης) αυτό-βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων του ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, μέσω της συνεργασίας και δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης (ψηφιακών και συμβατικών)

-Η θεμελίωση της αντίληψης περί αναγκαιότητας «χτισίματος» ηγετών και όχι διαχειριστών της σχολικής μονάδας

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Εκπαιδευτικούς

 • Σχολικούς Συμβούλους & Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους

 • Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 • Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της εκπαίδευσης

 • Οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας

 • Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ. ΣΕΚ, ΣΔΕ, Δ.ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ των Δήμων, δεδομένης της υψηλής μοριοδότης του προγράμματος στις σχετικές προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

 • Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών

 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική του εξέλιξη

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

-Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα-

bottom of page