Fishing Speedboat

ΙΕΚ
Κυβερνήτης
Σκαφών Αναψυχής

Ο «Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής» (skipper) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει να διακυβερνήσει ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι 24 μέτρα για λογαριασμό των επιβαινόντων (πελατών/ναυλωτών στην περίπτωση επαγγελματικού σκάφους ή ιδιοκτητών/πλοιοκτητών στην περίπτωση ιδιόκτητου σκάφους) είτε για την εκπλήρωση ναυλοσυμφώνου είτε για μετακίνηση / μεταφορά του σκάφους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η γεωγραφία και η γεωμορφολογία της Ελλάδας καθιστούν τη χώρα μας ιδανικό τόπο για διακοπές με σκάφος αναψυχής. Συνεπώς, όσο ο θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται, τόσο θα αυξάνεται και η ζήτηση για καταρτισμένους επαγγελματίες κυβερνήτες πλοίων αναψυχής. Πρόκειται κυρίως για ένα επάγγελμα εποχικό, με μεγάλη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πλειονότητα των σκίπερ εργάζονται είτε σε εβδομαδιαία ναύλα είτε σε σκάφη που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές, ενώ ένας αριθμός απασχολείται σε μόνιμη βάση ως εργαζόμενοι σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής για τα οποία ο νόμος δεν απαιτεί οργανική σύνθεση.

Ship's Wheel

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Αντικείμενο της μαθησιακής ενότητας της ναυτιλίας (ή ναυσιπλοϊας) αποτελούν οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον ασφαλή πλου στις θάλασσες του πλανήτη μας. Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα γνωριστούν με τις αρχές πλοήγησης, τις βασικές έννοιες και ορολογίες, τα διάφορα όργανα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου, τις διαδικασίες χάραξης πορείας πάνω σε χάρτη, την εύρεση στίγματος, τον υπολογισμό αποστάσεων κ.λπ. Επιπροσθέτως, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους βασικούς διεθνείς κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων. Το βάρος δίνεται στον τομέα της ακτοπλοΐας, δηλαδη στην πλεύση εν όψει ακτών.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Ορίζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες και να διατυπώνουν το ακριβές στίγμα σε ένα σημείο στον χάρτη.

 • Υπολογίζουν αποστάσεις σε ναυτικό χάρτη χρησιμοποιώντας ναυτικό διαβήτη. Αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξυ αληθή Βορρά, μαγνητικού Βορρά και Βορρα πυξίδας και να υπολογιζουν την παρεκτροπή και την απόκλιση.

 • Σχεδιάζουν στον ναυτικό χάρτη μια ζητούμενη πορεία χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και με ακρίβεια τα διάφορα ναυτικά όργανα.

 • Παίρνουν διοπτεύσεις και να ελέγχουν με την παρατήρηση της στεριάς τη θέση τους στον χάρτη.

 • Αναγνωρίζουν τα φώτα νυχτερινής πλεύσης και να αποκωδικοποιούν τις ενδείξεις των φάρων.

 • Εκτιμούν τις προτεραιότητες των διάφορων τύπων πλοίων ερμηνεύοντας αποτελεσματικά τους διεθνείς κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Η μαθησιακή ενότητα Ναυτική τέχνη – Ναυτοσύνη περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ναυτικών γνώσεων. Τεχνικές γνώσεις επί των πλοίων, του εξαρτισμού, των χειρισμών, της συντήρησης των εξαρτημάτων. Ο καταρτιζόμενος θα εξοικειωθεί με τα σκοινιά, τους κόμπους, τα ιστία, τις άγκυρες, τις διαδικασίες και τεχνικές της αγκυροβολίας, καθώς επίσης και με όλα τα σωστικά μέσα που προβλέπονται στα σκάφη της κατηγορίας. Στο ευρύ αυτό πεδίο της ναυτοσύνης βασικό ρόλο έχει και ο παραδοσιακός κώδικας ηθικής των ναυτικών σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους κατά την αντιμετώπιση καθημερινών και έκτακτων καταστάσεων. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Υιοθετούν τους κανόνες ναυτικής συμπεριφοράς με βάση τα ναυτικά ήθη.

 • Περιγράφουν τη δομή και τα επιμέρους συστήματα από τα οποία αποτελείται ενα ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος.

 • Χειρίζονται τα διάφορα ήδη σκοινιών ενός σκάφους και να κατασκευάζουν με άνεση τους βασικούς ναυτικούς κόμπους.

 • Αναγνωρίζουν τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ιστίων και να τα προσαρμόζουν αναλόγως το είδος πλεύσης.

 • Διακρίνουν τους τύπους άγκυρας και να υπολογίζουν το απαιτούμενο έκταμα αναλόγως του βυθού, των καιρικών συνθηκών και άλλων παραγόντων.

 • Προετοιμάζουν το σκάφος για την αγκυροβολία και να σχεδιάζουν την ιδανικότερη μέθοδο προσέγγισης ανά περίπτωση.

 • Συντηρούν την εξάρτιση του σκάφους και να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Αυτή η μαθησιακή ενότητα έχει σκοπό να διδάξει βασικά στοιχεία της ναυπηγικής τέχνης και επιστήμης, δηλαδή του κλάδου εκείνου που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων. Στη βασική ύλη περιλαμβανονται οι βασικοί ναυπηγικοί παράγοντες, τα σχήματα γάστρας, οι καρίνες, οι προπέλες κ.ά. Παρουσιάζονται επίσης εκέινα τα στοιχεία αεροδυναμικής και υδροδυναμικής που απαιτούνται για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο κινείται το σκάφος στο νερό. Παράλληλα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η ιδανικότερη πλεύση. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη σκαφών και να αναγνωρίζουν τους βασικούς ναυπηγικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα πλοίο.

 • Αναγνωρίζουν τα σχήματα γάστρας, τα είδη καρίνων, τις προπέλες και πώς αυτά επιδρούν στην ευστάθεια, στις τριβές και στην πλεύση του σκάφους.

 • Υπολογίζουν τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει ένα σκάφος και να συσχετίζουν την ταχύτητα με τις αντιστάσεις και την κλίση του σκάφους.

 • Αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της αεροδυναμικής και της υδροδυναμικής και το πώς οι εφαρμόζονται αυτές στην κίνηση του σκάφους.

 • Εντοπίζουν το κέντρο ιστιοφορίας και να ρυθμίζουν τα ιστία αναλόγως των συνθηκών.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο δίκαιο των θαλασσών και παρουσιάζεται η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα σκάφη της κατηγορίας. Στη διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται επίσης η διαδικασία απόπλου, τα έγγραφα που απαιτούνται, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του σκάφους και του κυβερνήτη, καθώς επίσης και πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπως το ναυτικό ατύχημα ή η θαλάσσια αρωγή. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: Περιγράφουν τις αρχές που καθορίζουν το δίκαιο στη θάλασσα και να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς.

 • Ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ένα σκάφος και ο κυβερνήτης του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Απαριθμούν και να ελέγχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτείται να έχει ένα σκαφος αναψυχής.

 • Υλοποιούν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον απόπλου και τον κατάπλου του σκάφους.

 • Αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση κάποιου ναυτικού ατυχήματος.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Η ύλη σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει τις αγγλικές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα και στα ναυτικά επαγγέλματα. Επίσης γίνεται και μια αντιστοίχιση ιδιαίτερων ελληνικών ναυτικών εννοιών στην αγγλική γλώσσα. Επιπροσθέτως, δίνεται έμφαση σε λέξεις και φράσεις που είναι χρήσιμες κατά την επικοινωνία με τους τουρίστες αλλά και στην ορολογία και στο λεξιλόγιο που είναι χρήσιμο σε έκτακτες καταστάσεις κινδύνου. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματκά τη διεθνή αγγλική ναυτική ορολογία.

 • Επικοινωνούν και να παρέχουν ενημέρωση τουριστικού περιεχομένου.

 • Παρέχουν σαφείς οδηγίες στα αγγλικά σε περιπτώσεις κινδύνου.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν επί του σκάφους σταδιακά τη γνώση που αποκτούν από τα υπόλοιπα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του εξαμήνου. Θα γνωριστούν και θα εξοικειωθούν με το σκάφος, τη μετακίνση επί αυτού και τη λειτουργία του βασικού 29 εξοπλισμού. Θα πραγματοποιήσουν τους πρώτους τους πλόες, θα αποκτήσουν επαφή με τη θάλασσα και θα εξοικειωθούν με τον χειρισμό της μηχανής και των πανιών. Υπάρχει η δυνατότητα το εβδομαδιάιο μάθημα να αντικατασταθεί συνολικά με δύο ταξίδια των 4 ημερών, απόστασης 100 ν.μ το καθένα, αντιστοιχώντας τις προβλεπόμενες 84 ώρες πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Προτείνεται δε τα ταξίδια του Α΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθούν κατά τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, όπου ακόμα στη χώρα μας επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν πραγματοποιείται ο πλους αν οι καιρικές συνθήκες προβλέπονται άνω των 5 bf. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και άνεση με την πλεύση σε σκάφος αναψυχής.

 • Αναγνωρίζουν τη θέση του εξοπλισμού και των λοιπών συστημάτων πάνω στο σκάφος.

 • Συνειδητοποιούν τη σημασία της τάξης, της οργάνωσης και της προνοητικότητας κατά τη διάρκεια ενός πλου.

 • Χαράσσουν πορεία και να παίρνουν διοπτεύσεις σε συνθήκες πλου.

 • Εφαρμόζουν επί πραγματικών συνθηκών τους κανονισμούς ναυσιπλοΐας.

 • Διακρίνουν τις διάφορες συνθήκες και είδη πλεύσεων και να κατανοούν πώς αυτές επιδρούν στο σκάφος.

 • Επαληθεύουν και να αναπροσαρμόζουν το τριμάρισμα των ιστίων.

 • Συνειδητοποιούν εάν οι πραγματικές συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας αντιστοιχούν στις προσδοκίες τους και στις κλίσεις τους.
ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Αυτή η μαθησιακή ενότητα εστιάζει στα στοιχεία που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν στην κατηγορία των σκαφών αναψυχής. Περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και οι ειδικες μορφές του τουρισμού και παρουσιάζονται επιμέρους θέματα, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός στη Μεσόγειο, τα χαρακτηριστικά των δημοφιλών προορισμών και η τουριστική νομοθεσία. Επίσης αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των τουριστικών αγορών, οι ιδιαιτερότητες του γιώτινγκ ως είδους διακοπών, τεχνικές επικοινωνίας και η διαχείριση παραπόνων.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Ορίζουν τις βασικές έννοιες τουρισμού και να ξεχωρίζουν τις ειδικές μορφές.

 • Περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού.
 • Κατανοούν τα βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας.
 • Διαχειρίζονται ιδιαίτερες συμπεριφορές και παράπονα των επιβαινόντων.
 • Εκτιμούν τις ανάγκες και επιθυμίες των επιβαινόντων.
 • Ενθαρρύνουν τους επιβαίνοντες να επιδεικνύουν φιλικές προς το θαλάσσιο περιβάλλον συμπεριφορές και τους ενημερώνουν για τα μέτρα ασφαλείας στα θαλάσσια αθλήματα.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία του κινητήρα ενός σκάφους, τα διάφορα κυκλώματα, καθώς και η αντιμετώπιση βασικών δυσλειτουργιών και η συντήρηση της μηχανής. Στην ύλη περιλαμβάνονται επίσης και τα λοιπά μηχανολογικά συστήματα ενός σκάφους, όπως το ψυγείο, η γεννήτρια, οι τουαλέτες, ο εργάτης της άγκυρας κ.λπ. Παρουσιάζεται επίσης ο ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενός πλοίου, όπως οι μπαταρίες, οι γειώσεις, οι πίνακες, το ανεμόμετρο, το GPS, ο αυτόματος πιλότος κ.λπ. Τέλος, επεξηγείται η συνδεσμολογία του εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας εν πλω. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Περιγράφουν τη λειτουργία μια μηχανής εσωτερικής καύσης και να απαριθμούν τα επιμέρους τμήματα και υποσυστήματά της.

 • Εκτιμούν την κατανάλωση καυσίμου που έχει μια μηχανή κατά περίπτωση. o Καθαρίζουν και να αποκαθιστούν τη λειτουργία του καρμπιρατέρ της εξωλέμβιας μηχανής.

 • Αντιμετωπίζουν βασικές βλάβες που παρατηρούνται στη μηχανή ενός σκάφους και στα υποσυστήματα αυτής, καθώς και να παρέχουν εργασίες συντήρησης της μηχανής και των επιμέρους συστημάτων.

 • Κατανοούν τη λειτουργία του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ενός σκάφους και να αντιμετωπίζουν βασικές βλάβες.

 • Περιγράφουν τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών οργάνων ενός πλοίου και να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συχνές βλαβες του εξοπλισμού.

 • Προστατεύουν τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από υπερτάσεις, βραχυκυλώματα και κεραυνοπληξία και να παρέχουν βασική συντήρηση.

 • Ελέγχουν και να υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία, χρήση και επαναφόρτιση των συσσωρευτών του σκάφους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα παρουσιάζονται βασικές γνώσεις για την κατανόηση των καιρικών φαινομένων. Αναλύονται η δημιουργία των ανέμων και η κίνησή τους, η δημιουργία των μετώπων και η δημιουργία βαρομετρικών συστημάτων. Ακόμη μελετώνται φαινόμενα όπως το μελτέμι και οι αύρες, ενώ στην ύλη περιλαμβάνονται η δημιουργία των καταιγίδων και τα μέσα ενημέρωσης του καιρού. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι άνεμοι και τα βασικά καιρικά φαινόμενα.

 • Περιγράφουν τη δημιουργία και την κίνηση μετώπων και βαρομετρικών συστημάτων. o Ερμηνεύουν τα δεδομένα ενός χάρτη επιφάνειας.

 • Χρησιμοποιούν την κλίμακα μποφόρ για να περιγράψουν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

 • Κατανοούν τη δημιουργία τοπικών καιρικών φαινομένων, όπως το μελτέμι, η θαλάσσια αύρα και η απόγειος αύρα.

 • Εκτιμούν μέσω της παρατήρησης μετεωρολογικών οργάνων αλλά και ουράνιων και επίγειων ενδείξεων τυχόν επερχόμενη αλλαγή του καιρού. 
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Στην ενότητα Ναυτικές επικοινωνίες γίνεται μια εισαγωγή στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, στον τρόπο διάδοσης των σημάτων, στα είδη των επικοινωνιών κ.ο.κ. Επίσης αναλύονται τα επιμέρους συστήματα που συνεργάζονται για την επικοινωνία (vhf, καλωδίωση, κεραία κ.ά.). Ακόμη, περιλαμβάνονται το σύστημα GMDSS, οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, ενώ οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση του VHF-DSC και στα πρωτόκολλα επικοινωνίας.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Περιγράφουν τον τρόπο διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα είδη διαμόρφωσής τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
 • Αντιλαμβάνονται τους παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν τις ασύρματες επικοινωνίες του χρησιμοποιούμενου φάσματος.
 • Αναγνωρίζουν και να ελέγχουν την ορθή λειτουγία των καλωδιώσεων και των κεραιών του σκάφους.
 • Διαχειρίζονται τις συσκευές VHF-DSC που διαθέτουν τα σκάφη της κατηγορίας και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
 • Περιγράφουν το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας και να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα αναλύονται όλες οι έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που μπορεί να προκύψουν σε ένα σκάφος, είτε βρίσκεται εν πλω είτε είναι αγκυροβολημένο, και ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισής τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η πυρκαγιά, το ναυτικό ατύχημα, ο άνθρωπος στη θάλασσα, η εισροή υδάτων, η διαδικασία εγκατάλειψης, η θραύση ιστίου κ.ά. Επίσης παρέχεται εξοικείωση με όλα τα σωστικά μέσα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι επίσης να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορέσει να παράσχει αρχική βοήθεια για ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας κάποιου επιβαίνοντα στο πλοίο, ώσπου να γίνει διαθέσιμη η επαγγελματική ιατρική αρωγή. Οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αιμορραγίες, ηλίαση, έγκαυμα, σοκ, κακώσεις, καταστάσεις πνιγμού κ.λπ.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 1. Εκτιμούν τη σοβαρότητα μιας κατάστασης κινδύνου και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
 2. Χειρίζονται με αποτελεσματικότητα τα σωστικά μέσα του σκάφος.
 3. Ακολουθούν τις διαδικασίες εγκατάλειψης του σκάφους και της επιτυχούς μετάβασης στο life raft.
 4. Αντιμετωπίζουν πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, στην κουζίνα ή σε άλλο μέρος του σκάφους χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 5. Εφαρμόζουν όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να διατηρήσουν, να προσεγγίζουν και να περισυλλέγουν άνθρωπο από τη θάλασσα.
 6. Παρέχουν επείγουσες βασικές ιατρικές υπηρεσίες σε κάποιον επιβαίνοντα μέχρι την πρόσβαση σε επαγγελματική ιατρική βοήθεια.
 7. Υιοθετούν εκείνες τις πρακτικές και τα μέτρα που ενδείκνυνται για την πρόληψη προβλημάτων υγείας ή ατυχήματος.
 8. Αναγνωρίζουν την ανάγκη και να πραγματοποιούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση τηρώντας επακριβώς τα σχετικά πρωτόκολλα.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν επί του σκάφους σταδιακά τη γνώση που αποκτούν από τα υπόλοιπα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του εξαμήνου. Θα πλεύσουν με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιήσουν νυχτερινούς πλόες και θα χρησιμοποιήσουν φώτα ναυσιπλοΐας. Θα βελτιώσουν την επαφή τους με τη θάλασσα και θα χρησιμοποιήσουν επιπλέον εξοπλισμό, όπως το βοηθητικό σκάφος (tender) και το μπαλόνι. Υπάρχει η δυνατότητα το εβδομαδιαίο μάθημα να αντικατασταθεί συνολικά με δύο ταξίδια των 4 ημερών, απόστασης 100 ν.μ., και με δύο νυχτερινούς πλόες των 4 ωρών έκαστος, αντιστοιχώντας τις προβλεπόμενες 84 ώρες πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Προτείνεται δε τα ταξίδια του Β΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθούν κατά τον Απρίλιο ή Μάιο, όπου στη χώρα μας επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν πραγματοποιείται ο πλους αν οι καιρικές συνθήκες προβλέπονται άνω των 6 bf.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Πραγματοποιούν με ασφάλεια νυχτερινούς πλόες.
 • Χρησιμοποιούν και να αναγνωρίζουν σε πραγματικές συνθήκες τα φώτα ναυσιπλοΐας. o Αναπτύσσουν και να ρυθμίζουν τον εξοπλισμό μπαλονιού κατά την ιστιοπλοΐα στα πρίμα.
 • Καθελκύουν και να χρησιμοποιούν το βοηθητικό σκάφος.
 • Αντιμετωπίζουν επί πραγματικών συνθήκων δυσλειτουργίες της μηχανής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Η ενότητα αυτή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου πάνω σε σκάφος, μηχανοκίνητο και ιστιοπλοϊκό, δηλαδή στον πραγματικό χώρο εργασίας της ειδικότητας. Προβλέπεται ευελιξία στην πραγματοποίησή του. Οι καταρτιζόμενοι θα εφαρμόσουν σωρευτικά και συνδυαστικά επί του σκάφους τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Η καθημερινή τους επαφή με το σκάφος, είτε σε πλόες είτε σε εργασίες συντήρησης, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πλήρη εξοικείωση και άνεση στο περιβάλλον εργασίας τους. Θα υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για όλους τους καταρτιζόμενους να εξασκηθούν στον χειρισμό του τιμονιού, στο τριμάρισμα των πανιών και κυρίως στα διάφορα είδη και τεχνικές και ελιγμούς για μανούβρες κατά τον ελλιμενισμό. Επίσης θα εκπαιδευτούν και σε πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Θα δουν στην πράξη πώς γίνονται η προσσέγγιση και η περισσυλλογή ανθρώπου από τη θάλασσα. Τέλος, θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό του ταξιδιού και την τροφοδοσία. Συστήνεται μέρος ή και ολόκληρο το εβδομαδιαίο μάθημα του εξαμήνου να αντικατασταθεί από ταξίδια. Ολόκληρο το εξάμηνο θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πέντε ταξίδια των 5 ημερών, απόστασης 300 ν.μ., το καθένα. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Πραγματοποιούν με ασφάλεια και προγραμματισμό ένα ολοκληρωμένο ταξίδι.
 • Επιτελούν τις απαραίτητες μανούβρες για την πρόσδεση του σκάφους σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Εκτιμούν την κάθε κατάσταση και να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.
 • Γνωρίζουν πλήρως τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους ως επαγγελματίες.
 • Διακυβερνήσουν όλα τα είδη σκάφους της κατηγορίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Motor Boat in Sea

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Αντικείμενο της μαθησιακής ενότητας της ναυτιλίας (ή ναυσιπλοϊας) αποτελούν οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον ασφαλή πλου στις θάλασσες του πλανήτη μας. Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα γνωριστούν με τις αρχές πλοήγησης, τις βασικές έννοιες και ορολογίες, τα διάφορα όργανα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου, τις διαδικασίες χάραξης πορείας πάνω σε χάρτη, την εύρεση στίγματος, τον υπολογισμό αποστάσεων κ.λπ. Επιπροσθέτως, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους βασικούς διεθνείς κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων. Το βάρος δίνεται στον τομέα της ακτοπλοΐας, δηλαδη στην πλεύση εν όψει ακτών.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Ορίζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες και να διατυπώνουν το ακριβές στίγμα σε ένα σημείο στον χάρτη.

 • Υπολογίζουν αποστάσεις σε ναυτικό χάρτη χρησιμοποιώντας ναυτικό διαβήτη. Αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξυ αληθή Βορρά, μαγνητικού Βορρά και Βορρα πυξίδας και να υπολογιζουν την παρεκτροπή και την απόκλιση.

 • Σχεδιάζουν στον ναυτικό χάρτη μια ζητούμενη πορεία χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και με ακρίβεια τα διάφορα ναυτικά όργανα.

 • Παίρνουν διοπτεύσεις και να ελέγχουν με την παρατήρηση της στεριάς τη θέση τους στον χάρτη.

 • Αναγνωρίζουν τα φώτα νυχτερινής πλεύσης και να αποκωδικοποιούν τις ενδείξεις των φάρων.

 • Εκτιμούν τις προτεραιότητες των διάφορων τύπων πλοίων ερμηνεύοντας αποτελεσματικά τους διεθνείς κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Η μαθησιακή ενότητα Ναυτική τέχνη – Ναυτοσύνη περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ναυτικών γνώσεων. Τεχνικές γνώσεις επί των πλοίων, του εξαρτισμού, των χειρισμών, της συντήρησης των εξαρτημάτων. Ο καταρτιζόμενος θα εξοικειωθεί με τα σκοινιά, τους κόμπους, τα ιστία, τις άγκυρες, τις διαδικασίες και τεχνικές της αγκυροβολίας, καθώς επίσης και με όλα τα σωστικά μέσα που προβλέπονται στα σκάφη της κατηγορίας. Στο ευρύ αυτό πεδίο της ναυτοσύνης βασικό ρόλο έχει και ο παραδοσιακός κώδικας ηθικής των ναυτικών σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους κατά την αντιμετώπιση καθημερινών και έκτακτων καταστάσεων. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Υιοθετούν τους κανόνες ναυτικής συμπεριφοράς με βάση τα ναυτικά ήθη.

 • Περιγράφουν τη δομή και τα επιμέρους συστήματα από τα οποία αποτελείται ενα ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος.

 • Χειρίζονται τα διάφορα ήδη σκοινιών ενός σκάφους και να κατασκευάζουν με άνεση τους βασικούς ναυτικούς κόμπους.

 • Αναγνωρίζουν τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ιστίων και να τα προσαρμόζουν αναλόγως το είδος πλεύσης.

 • Διακρίνουν τους τύπους άγκυρας και να υπολογίζουν το απαιτούμενο έκταμα αναλόγως του βυθού, των καιρικών συνθηκών και άλλων παραγόντων.

 • Προετοιμάζουν το σκάφος για την αγκυροβολία και να σχεδιάζουν την ιδανικότερη μέθοδο προσέγγισης ανά περίπτωση.

 • Συντηρούν την εξάρτιση του σκάφους και να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Αυτή η μαθησιακή ενότητα έχει σκοπό να διδάξει βασικά στοιχεία της ναυπηγικής τέχνης και επιστήμης, δηλαδή του κλάδου εκείνου που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων. Στη βασική ύλη περιλαμβανονται οι βασικοί ναυπηγικοί παράγοντες, τα σχήματα γάστρας, οι καρίνες, οι προπέλες κ.ά. Παρουσιάζονται επίσης εκέινα τα στοιχεία αεροδυναμικής και υδροδυναμικής που απαιτούνται για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο κινείται το σκάφος στο νερό. Παράλληλα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η ιδανικότερη πλεύση. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη σκαφών και να αναγνωρίζουν τους βασικούς ναυπηγικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα πλοίο.

 • Αναγνωρίζουν τα σχήματα γάστρας, τα είδη καρίνων, τις προπέλες και πώς αυτά επιδρούν στην ευστάθεια, στις τριβές και στην πλεύση του σκάφους.

 • Υπολογίζουν τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει ένα σκάφος και να συσχετίζουν την ταχύτητα με τις αντιστάσεις και την κλίση του σκάφους.

 • Αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της αεροδυναμικής και της υδροδυναμικής και το πώς οι εφαρμόζονται αυτές στην κίνηση του σκάφους.

 • Εντοπίζουν το κέντρο ιστιοφορίας και να ρυθμίζουν τα ιστία αναλόγως των συνθηκών.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο δίκαιο των θαλασσών και παρουσιάζεται η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα σκάφη της κατηγορίας. Στη διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται επίσης η διαδικασία απόπλου, τα έγγραφα που απαιτούνται, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του σκάφους και του κυβερνήτη, καθώς επίσης και πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπως το ναυτικό ατύχημα ή η θαλάσσια αρωγή. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: Περιγράφουν τις αρχές που καθορίζουν το δίκαιο στη θάλασσα και να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς.

 • Ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ένα σκάφος και ο κυβερνήτης του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Απαριθμούν και να ελέγχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτείται να έχει ένα σκαφος αναψυχής.

 • Υλοποιούν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον απόπλου και τον κατάπλου του σκάφους.

 • Αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση κάποιου ναυτικού ατυχήματος.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Η ύλη σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει τις αγγλικές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα και στα ναυτικά επαγγέλματα. Επίσης γίνεται και μια αντιστοίχιση ιδιαίτερων ελληνικών ναυτικών εννοιών στην αγγλική γλώσσα. Επιπροσθέτως, δίνεται έμφαση σε λέξεις και φράσεις που είναι χρήσιμες κατά την επικοινωνία με τους τουρίστες αλλά και στην ορολογία και στο λεξιλόγιο που είναι χρήσιμο σε έκτακτες καταστάσεις κινδύνου. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματκά τη διεθνή αγγλική ναυτική ορολογία.

 • Επικοινωνούν και να παρέχουν ενημέρωση τουριστικού περιεχομένου.

 • Παρέχουν σαφείς οδηγίες στα αγγλικά σε περιπτώσεις κινδύνου.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν επί του σκάφους σταδιακά τη γνώση που αποκτούν από τα υπόλοιπα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του εξαμήνου. Θα γνωριστούν και θα εξοικειωθούν με το σκάφος, τη μετακίνση επί αυτού και τη λειτουργία του βασικού 29 εξοπλισμού. Θα πραγματοποιήσουν τους πρώτους τους πλόες, θα αποκτήσουν επαφή με τη θάλασσα και θα εξοικειωθούν με τον χειρισμό της μηχανής και των πανιών. Υπάρχει η δυνατότητα το εβδομαδιάιο μάθημα να αντικατασταθεί συνολικά με δύο ταξίδια των 4 ημερών, απόστασης 100 ν.μ το καθένα, αντιστοιχώντας τις προβλεπόμενες 84 ώρες πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Προτείνεται δε τα ταξίδια του Α΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθούν κατά τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, όπου ακόμα στη χώρα μας επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν πραγματοποιείται ο πλους αν οι καιρικές συνθήκες προβλέπονται άνω των 5 bf. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και άνεση με την πλεύση σε σκάφος αναψυχής.

 • Αναγνωρίζουν τη θέση του εξοπλισμού και των λοιπών συστημάτων πάνω στο σκάφος.

 • Συνειδητοποιούν τη σημασία της τάξης, της οργάνωσης και της προνοητικότητας κατά τη διάρκεια ενός πλου.

 • Χαράσσουν πορεία και να παίρνουν διοπτεύσεις σε συνθήκες πλου.

 • Εφαρμόζουν επί πραγματικών συνθηκών τους κανονισμούς ναυσιπλοΐας.

 • Διακρίνουν τις διάφορες συνθήκες και είδη πλεύσεων και να κατανοούν πώς αυτές επιδρούν στο σκάφος.

 • Επαληθεύουν και να αναπροσαρμόζουν το τριμάρισμα των ιστίων.

 • Συνειδητοποιούν εάν οι πραγματικές συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας αντιστοιχούν στις προσδοκίες τους και στις κλίσεις τους.
ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Αυτή η μαθησιακή ενότητα εστιάζει στα στοιχεία που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν στην κατηγορία των σκαφών αναψυχής. Περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και οι ειδικες μορφές του τουρισμού και παρουσιάζονται επιμέρους θέματα, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός στη Μεσόγειο, τα χαρακτηριστικά των δημοφιλών προορισμών και η τουριστική νομοθεσία. Επίσης αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των τουριστικών αγορών, οι ιδιαιτερότητες του γιώτινγκ ως είδους διακοπών, τεχνικές επικοινωνίας και η διαχείριση παραπόνων.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Ορίζουν τις βασικές έννοιες τουρισμού και να ξεχωρίζουν τις ειδικές μορφές.

 • Περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού.
 • Κατανοούν τα βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας.
 • Διαχειρίζονται ιδιαίτερες συμπεριφορές και παράπονα των επιβαινόντων.
 • Εκτιμούν τις ανάγκες και επιθυμίες των επιβαινόντων.
 • Ενθαρρύνουν τους επιβαίνοντες να επιδεικνύουν φιλικές προς το θαλάσσιο περιβάλλον συμπεριφορές και τους ενημερώνουν για τα μέτρα ασφαλείας στα θαλάσσια αθλήματα.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία του κινητήρα ενός σκάφους, τα διάφορα κυκλώματα, καθώς και η αντιμετώπιση βασικών δυσλειτουργιών και η συντήρηση της μηχανής. Στην ύλη περιλαμβάνονται επίσης και τα λοιπά μηχανολογικά συστήματα ενός σκάφους, όπως το ψυγείο, η γεννήτρια, οι τουαλέτες, ο εργάτης της άγκυρας κ.λπ. Παρουσιάζεται επίσης ο ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενός πλοίου, όπως οι μπαταρίες, οι γειώσεις, οι πίνακες, το ανεμόμετρο, το GPS, ο αυτόματος πιλότος κ.λπ. Τέλος, επεξηγείται η συνδεσμολογία του εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας εν πλω. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Περιγράφουν τη λειτουργία μια μηχανής εσωτερικής καύσης και να απαριθμούν τα επιμέρους τμήματα και υποσυστήματά της.

 • Εκτιμούν την κατανάλωση καυσίμου που έχει μια μηχανή κατά περίπτωση. o Καθαρίζουν και να αποκαθιστούν τη λειτουργία του καρμπιρατέρ της εξωλέμβιας μηχανής.

 • Αντιμετωπίζουν βασικές βλάβες που παρατηρούνται στη μηχανή ενός σκάφους και στα υποσυστήματα αυτής, καθώς και να παρέχουν εργασίες συντήρησης της μηχανής και των επιμέρους συστημάτων.

 • Κατανοούν τη λειτουργία του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ενός σκάφους και να αντιμετωπίζουν βασικές βλάβες.

 • Περιγράφουν τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών οργάνων ενός πλοίου και να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συχνές βλαβες του εξοπλισμού.

 • Προστατεύουν τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από υπερτάσεις, βραχυκυλώματα και κεραυνοπληξία και να παρέχουν βασική συντήρηση.

 • Ελέγχουν και να υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία, χρήση και επαναφόρτιση των συσσωρευτών του σκάφους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας

Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα παρουσιάζονται βασικές γνώσεις για την κατανόηση των καιρικών φαινομένων. Αναλύονται η δημιουργία των ανέμων και η κίνησή τους, η δημιουργία των μετώπων και η δημιουργία βαρομετρικών συστημάτων. Ακόμη μελετώνται φαινόμενα όπως το μελτέμι και οι αύρες, ενώ στην ύλη περιλαμβάνονται η δημιουργία των καταιγίδων και τα μέσα ενημέρωσης του καιρού. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι άνεμοι και τα βασικά καιρικά φαινόμενα.

 • Περιγράφουν τη δημιουργία και την κίνηση μετώπων και βαρομετρικών συστημάτων. o Ερμηνεύουν τα δεδομένα ενός χάρτη επιφάνειας.

 • Χρησιμοποιούν την κλίμακα μποφόρ για να περιγράψουν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

 • Κατανοούν τη δημιουργία τοπικών καιρικών φαινομένων, όπως το μελτέμι, η θαλάσσια αύρα και η απόγειος αύρα.

 • Εκτιμούν μέσω της παρατήρησης μετεωρολογικών οργάνων αλλά και ουράνιων και επίγειων ενδείξεων τυχόν επερχόμενη αλλαγή του καιρού. 
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Στην ενότητα Ναυτικές επικοινωνίες γίνεται μια εισαγωγή στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, στον τρόπο διάδοσης των σημάτων, στα είδη των επικοινωνιών κ.ο.κ. Επίσης αναλύονται τα επιμέρους συστήματα που συνεργάζονται για την επικοινωνία (vhf, καλωδίωση, κεραία κ.ά.). Ακόμη, περιλαμβάνονται το σύστημα GMDSS, οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, ενώ οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση του VHF-DSC και στα πρωτόκολλα επικοινωνίας.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Περιγράφουν τον τρόπο διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα είδη διαμόρφωσής τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
 • Αντιλαμβάνονται τους παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν τις ασύρματες επικοινωνίες του χρησιμοποιούμενου φάσματος.
 • Αναγνωρίζουν και να ελέγχουν την ορθή λειτουγία των καλωδιώσεων και των κεραιών του σκάφους.
 • Διαχειρίζονται τις συσκευές VHF-DSC που διαθέτουν τα σκάφη της κατηγορίας και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
 • Περιγράφουν το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας και να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα αναλύονται όλες οι έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που μπορεί να προκύψουν σε ένα σκάφος, είτε βρίσκεται εν πλω είτε είναι αγκυροβολημένο, και ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισής τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η πυρκαγιά, το ναυτικό ατύχημα, ο άνθρωπος στη θάλασσα, η εισροή υδάτων, η διαδικασία εγκατάλειψης, η θραύση ιστίου κ.ά. Επίσης παρέχεται εξοικείωση με όλα τα σωστικά μέσα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι επίσης να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορέσει να παράσχει αρχική βοήθεια για ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας κάποιου επιβαίνοντα στο πλοίο, ώσπου να γίνει διαθέσιμη η επαγγελματική ιατρική αρωγή. Οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αιμορραγίες, ηλίαση, έγκαυμα, σοκ, κακώσεις, καταστάσεις πνιγμού κ.λπ.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 1. Εκτιμούν τη σοβαρότητα μιας κατάστασης κινδύνου και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
 2. Χειρίζονται με αποτελεσματικότητα τα σωστικά μέσα του σκάφος.
 3. Ακολουθούν τις διαδικασίες εγκατάλειψης του σκάφους και της επιτυχούς μετάβασης στο life raft.
 4. Αντιμετωπίζουν πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, στην κουζίνα ή σε άλλο μέρος του σκάφους χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 5. Εφαρμόζουν όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να διατηρήσουν, να προσεγγίζουν και να περισυλλέγουν άνθρωπο από τη θάλασσα.
 6. Παρέχουν επείγουσες βασικές ιατρικές υπηρεσίες σε κάποιον επιβαίνοντα μέχρι την πρόσβαση σε επαγγελματική ιατρική βοήθεια.
 7. Υιοθετούν εκείνες τις πρακτικές και τα μέτρα που ενδείκνυνται για την πρόληψη προβλημάτων υγείας ή ατυχήματος.
 8. Αναγνωρίζουν την ανάγκη και να πραγματοποιούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση τηρώντας επακριβώς τα σχετικά πρωτόκολλα.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν επί του σκάφους σταδιακά τη γνώση που αποκτούν από τα υπόλοιπα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του εξαμήνου. Θα πλεύσουν με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιήσουν νυχτερινούς πλόες και θα χρησιμοποιήσουν φώτα ναυσιπλοΐας. Θα βελτιώσουν την επαφή τους με τη θάλασσα και θα χρησιμοποιήσουν επιπλέον εξοπλισμό, όπως το βοηθητικό σκάφος (tender) και το μπαλόνι. Υπάρχει η δυνατότητα το εβδομαδιαίο μάθημα να αντικατασταθεί συνολικά με δύο ταξίδια των 4 ημερών, απόστασης 100 ν.μ., και με δύο νυχτερινούς πλόες των 4 ωρών έκαστος, αντιστοιχώντας τις προβλεπόμενες 84 ώρες πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Προτείνεται δε τα ταξίδια του Β΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθούν κατά τον Απρίλιο ή Μάιο, όπου στη χώρα μας επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν πραγματοποιείται ο πλους αν οι καιρικές συνθήκες προβλέπονται άνω των 6 bf.  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Πραγματοποιούν με ασφάλεια νυχτερινούς πλόες.
 • Χρησιμοποιούν και να αναγνωρίζουν σε πραγματικές συνθήκες τα φώτα ναυσιπλοΐας. o Αναπτύσσουν και να ρυθμίζουν τον εξοπλισμό μπαλονιού κατά την ιστιοπλοΐα στα πρίμα.
 • Καθελκύουν και να χρησιμοποιούν το βοηθητικό σκάφος.
 • Αντιμετωπίζουν επί πραγματικών συνθήκων δυσλειτουργίες της μηχανής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ


Περίληψη της μαθησιακής ενότητας Η ενότητα αυτή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου πάνω σε σκάφος, μηχανοκίνητο και ιστιοπλοϊκό, δηλαδή στον πραγματικό χώρο εργασίας της ειδικότητας. Προβλέπεται ευελιξία στην πραγματοποίησή του. Οι καταρτιζόμενοι θα εφαρμόσουν σωρευτικά και συνδυαστικά επί του σκάφους τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Η καθημερινή τους επαφή με το σκάφος, είτε σε πλόες είτε σε εργασίες συντήρησης, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πλήρη εξοικείωση και άνεση στο περιβάλλον εργασίας τους. Θα υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για όλους τους καταρτιζόμενους να εξασκηθούν στον χειρισμό του τιμονιού, στο τριμάρισμα των πανιών και κυρίως στα διάφορα είδη και τεχνικές και ελιγμούς για μανούβρες κατά τον ελλιμενισμό. Επίσης θα εκπαιδευτούν και σε πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Θα δουν στην πράξη πώς γίνονται η προσσέγγιση και η περισσυλλογή ανθρώπου από τη θάλασσα. Τέλος, θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό του ταξιδιού και την τροφοδοσία. Συστήνεται μέρος ή και ολόκληρο το εβδομαδιαίο μάθημα του εξαμήνου να αντικατασταθεί από ταξίδια. Ολόκληρο το εξάμηνο θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πέντε ταξίδια των 5 ημερών, απόστασης 300 ν.μ., το καθένα. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

 • Πραγματοποιούν με ασφάλεια και προγραμματισμό ένα ολοκληρωμένο ταξίδι.
 • Επιτελούν τις απαραίτητες μανούβρες για την πρόσδεση του σκάφους σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Εκτιμούν την κάθε κατάσταση και να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.
 • Γνωρίζουν πλήρως τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους ως επαγγελματίες.
 • Διακυβερνήσουν όλα τα είδη σκάφους της κατηγορίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

logo-simple.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png