Field Trip in Nature

ΙΕΚ
Τεχνικός Αγροτουρισμού

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ήπιου τουρισμού, η οποία αναπτύσσεται σε μη αστικό χώρο και αφορά δραστηριότητες υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών που ενδιαφέρονται να μυηθούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ειδικότητα «Τεχνικός Αγροτουρισμού» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκείνων των εξειδικευμένων στελεχών που θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον κλάδο του αγροτουρισμού, ενισχύοντας τόσο το ατομικό τους εισόδημα όσο και την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο «Τεχνικός Αγροτουρισμού» διαθέτει όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να ιδρύσει και να διοικήσει μια αγροτουριστική μονάδα με τη μορφή ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε μονάδες που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό και πρωτίστως τον αγροτουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί
σε:
• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αγροτουρισμού.
• Αγροτικές μονάδες και αγροβιοτεχνίες.
• Αγροτικούς συνεταιρισμούς.
• Επισιτιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και αναδεικνύουν τοπικά παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα.
• Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου ως διοικητικά στελέχη.
• Επιχειρήσεις μεταποίησης/πώλησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής προϊόντων λαϊκής τέχνης, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και της
διοίκησης.
• Κρατικές δομές, όπως Διευθύνσεις Τουριστικής προβολής, ΕΟΤ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Φορείς διοργάνωσης δραστηριοτήτων υπαίθρου με έμφαση στον αγροτουρισμό.
• Φορείς προώθησης της τοπικής λαϊκής τέχνης

Green Pastures

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικής μονάδας


 • Επιβλέπει και να συντονίζει τις διαδικασίες σύστασης της αγροτουριστικής μονάδας, βάσει συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου, εφαρμόζοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγροτουριστική δραστηριότητα και τηρώντας τις περιβαλλοντικές δικλείδες προστασίας.

 • Εντοπίζει το κατάλληλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση ένταξης σε αυτό.

 • Αναπτύσσει στρατηγικές επιχειρησιακής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, όπως η ερευνά αγοράς, το επιχειρηματικό σχέδιο, η ανάλυση SWOT και PESTEL.

 • Χαράσσει την επικοινωνιακή πολιτική της αγροτουριστικής μονάδας και συμμετέχει σε δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη προώθηση και διανομή του αγροτουριστικού προϊόντος.

 • Διευθετεί τις οικονομικές και φοροτεχνικές εργασίες της αγροτουριστικής μονάδας, συντάσσοντας οικονομικές καταστάσεις, εκδίδοντας παραστατικά, διατηρώντας λογιστικά βιβλία κ.λπ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο επαγγελματία.

 • Στελεχώνει τη μονάδα με το κατάλληλο μόνιμο ή/και εποχιακό προσωπικό, βάσει συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου.

 • Επιμελείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς τη διαμόρφωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και τμημάτων της αγροτουριστικής μονάδας, ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η διαμονή του επισκέπτη όσο και η συμμετοχή του στις εκάστοτε αγροτικές δραστηριότητες.
Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης


 • Σχεδιάζει προγράμματα αγροτουρισμού που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της μονάδας και τα οποία εξασφαλίζουν την ενεργητική εμπλοκή των επισκεπτών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τους πολιτιστικούς κώδικες της περιοχής.

 • Διαμορφώνει την τιμολογιακή πολιτική του καταλύματος ανά περίοδο και ανά πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού.

 • Διαχειρίζεται κρατήσεις/αφίξεις/αναχωρήσεις επισκεπτών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα.

 • Διευθετεί τις διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών/περιηγητών συμπληρώνοντας τα βιβλία πόρτας, τις καρτέλες πελατών, τη Main Courante.

 • Προετοιμάζει και να παρέχει γεύματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής, σε συνεργασία με chef, ακολουθώντας τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

 • Μεριμνά για την καθαριότητα του καταλύματος και του χώρου εστίασης, ακολουθώντας τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
Καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων


 • Επιλέγει και να εξοπλίζει την εκμετάλλευση με τα απαραίτητα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα.

 • Παράγει τα δικά του γεωργικά προϊόντα ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, προσανατολίζοντας την αγροτική παραγωγή σε προϊόντα ΠΟΠ ή/και σε εκείνα που εντάσσονται στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της εκάστοτε περιοχής.

 • Συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες της εκμετάλλευσης και τις προσαρμόζει έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή των επισκεπτών.

 • Εφαρμόζει τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας.

 • Εφαρμόζει τεχνικές κομποστοποίησης.

 • Επιμελείται τη διαμόρφωση και να διαχειρίζεται τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, ακολουθώντας τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

 • Οργανώνει τις αγροτικές εργασίες και να τις προσαρμόζει έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή η ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη.

 • Αξιοποιεί αειφορικά συστήματα καλλιέργειας και προστασίας της αγροτικής παραγωγής.
Μεταποίηση και προώθηση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων


 • Εντοπίζει και να προμηθεύεται τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, που σχετίζεται με τη μεταποίηση/τυποποίηση/συσκευασία αγροτικών προϊόντων ή με τη δημιουργία προϊόντων οικοτεχνίας και λαϊκής τέχνης.

 • Συμμετέχει στη μεταποιητική διαδικασία και να επιβλέπει όλες τις φάσεις της, ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 • Ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών.

  Εφαρμόζει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους μεταποίησης αποφεύγοντας την ένταση της τεχνολογίας.

 • Εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές κοστολόγησης ανάλογα με τη φύση των προϊόντων και το μέγεθος της αγροτουριστικής εκμετάλλευσης.

 • Προωθεί και να διαθέτει τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα μέσω συγκεκριμένων καναλιών διανομής.

 • Διαμορφώνει εκθετήριο και σημείο πώλησης ιδιοπαραγόμενων προϊόντων και άλλων προϊόντων λαϊκής τέχνης εντός της αγροτουριστικής μονάδας.

 • Συμμετέχει σε εκθέσεις προώθησης τοπικών προϊόντων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Η μαθησιακή ενότητα «Αγροτουρισμός και ανάπτυξη» επικεντρώνεται στη συμβολή του αγροτουρισμού στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Έμφαση δίνεται στα οφέλη αλλά και στις προκλήσεις που συνεπάγεται η άνθιση του αγροτουρισμού για την ύπαιθρο αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συμβολή, η οποία αναφέρεται σε κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Παράλληλα εξετάζεται η συνεισφορά του αγροτουρισμού στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και η συσχέτισή του με πολιτικές ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής. Στο θεωρητικό σκέλος αναπτύσσεται το εννοιολογικό πλαίσιο που αφορά την ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, δίνοντας έμφαση στην περίπτωση του αγροτουρισμού. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά του αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και την εξέλιξή του, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα εξετάζεται η συμβολή του αγροτουρισμού στην ελληνική οικονομία, σε θεωρητικό επίπεδο, η σύνδεσή του με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η συσχέτισή του με την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών της υπαίθρου. Το πρακτικό σκέλος επικεντρώνεται σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης της υπαίθρου. Τέτοια είναι η αποτύπωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της αγροτικής παραγωγής της εκάστοτε περιοχής, οι τρόποι σύνδεσης των τοπικών παραδόσεων με το τελικό αγροτουριστικό προϊόν, οι τρόποι μετεξέλιξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε αγροτουριστικές μονάδες ενισχύοντας το εισόδημα των αγροτών. Μέσω της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων που παραθέτουν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς για την εξέλιξη του αγροτουρισμού ανά περιφέρεια, παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να μελετήσουν και να αντιληφθούν πρακτικά τη δυναμική αλλά και τους περιοριστικούς παράγοντες του φαινομένου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, καθώς και τα μέσα που αυτή διαθέτει για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων και ανόργανων λιπασμάτων. Επίσης, σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι την αναγκαιότητα, την έννοια και τη σημασία του βιολογικού τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων, καθώς και τις μεθόδους και τα επιτρεπόμενα υλικά και καλλιεργητικά μέσα που χρησιμοποιούνται, όταν εφαρμόζεται στην πράξη ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, με στόχο να είναι σε θέση να προκρίνουν και να εφαρμόζουν μέσα και τεχνικές που θα εξασφαλίζουν την προστασία των καλλιεργειών και ταυτόχρονα θα σέβονται το περιβάλλον και τον καταναλωτή.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους την προετοιμασία και τον χειρισμό των διάφορων υλικών κατασκευής, την επιλογή και χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και, τέλος, τον χειρισμό των διάφορων εργαλείων και συσκευών. Με τα στοιχεία αυτά οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν μια καλή εικόνα και προσωπική εμπειρία με τη χρήση και λειτουργία των εργαλείων και των διάφορων συσκευών σε διάφορες μικροεφαρμογές. Επίσης θα έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένες τεχνικές, όπως οι συγκολλήσεις μετάλλων, οι ξυλουργικές τεχνικές, τα υδραυλικά, οι μηχανουργικές εργασίες, οι χρωματισμοί, τα κονιάματα και οι περιφράξεις.
ΕΜΠΟΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ


Η μαθησιακή ενότητα «Εμπορία (Μάρκετινγκ) προϊόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας» Α΄ εξαμήνου αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στο πνεύμα και στο ευρύ φάσμα εργασιών του σύγχρονου μάρκετινγκ, εξειδικεύοντας στα πρώτα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού της στρατηγικής, όπως ο προγραμματισμός και η έρευνα αγοράς. Το θεωρητικό σκέλος της ενότητας ασχολείται με τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ, επικεντρώνοντας στον τρόπο με τον οποίο προάγει την επικοινωνιακή πολιτική της αγροτουριστικής μονάδας, αλλά και τους τρόπους ανίχνευσης των αναγκών των καταναλωτών. Οι ιδιαιτερότητες των αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τίθενται στο προσκήνιο, ώστε να διαμορφώσουν οι καταρτιζόμενοι μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της εμπορικής αξιοποίησής τους. Το εργαστηριακό σκέλος εστιάζεται σε πρακτικά ζητήματα του αγροτουριστικού μάρκετινγκ, όπως οι μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών της αγοράς, η σύνταξη ερωτηματολογίων, οι τεχνικές δειγματοληψιών, οι τρόποι τμηματοποίησης της αγοράς, αλλά και η σύνταξη ολοκληρωμένων Marketing Plans.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1


Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι όλες τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν στα υπόλοιπα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου, να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν δεξιότητες και ικανότητες στην ειδικότητα κατάρτισής τους και επιπρόσθετα να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, στο Α΄ εξάμηνο, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών του τεχνικού αγροτουρισμού, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τις βασικές γνώσεις της βιολογικής και αειφορικής γεωργίας. Επίσης συσχετίζει το γεωργικό σύστημα παραγωγής με την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την ποιότητα του γεωργικού προϊόντος. Επίσης, σκοπός είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι την αναγκαιότητα, την έννοια και τη σημασία του βιολογικού τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων, καθώς και τις μεθόδους και τα επιτρεπόμενα υλικά και καλλιεργητικά μέσα που χρησιμοποιούνται, όταν εφαρμόζεται στην πράξη ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, με στόχο να είναι σε θέση να προκρίνουν και να εφαρμόζουν μέσα και τεχνικές που θα εξασφαλίζουν την προστασία των καλλιεργειών και ταυτόχρονα θα σέβονται το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Ακόμα, σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Τέλος, να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για τη συσκευασία, την προβολή και την προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τα περιεχόμενα που αφορούν τη χωροταξική οργάνωση των κτηνοτροφικών μονάδων, τον τρόπο σχεδιασμού των κτηνοτροφικών κτιρίων, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος για τα παραγωγικά ζώα, τις μεθόδους ρύθμισης και ελέγχου του περιβάλλοντος των ζώων, την ανάπτυξη των κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και τον εξοπλισμό των βουστασίων, χοιροστασίων, προβατοστασίων και πτηνοτροφείων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.
ΕΜΠΟΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 2


Η μαθησιακή ενότητα «Εμπορία (Μάρκετινγκ) προϊόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας» Β΄ εξαμήνου αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα του σύγχρονου μάρκετινγκ, εξειδικεύοντας στις μεθόδους εμπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών του αγροτουριστικού τομέα. Χαρακτηριστικό των αγροτουριστικών μονάδων είναι η αγροτική παραγωγή. Η παραγωγική διαδικασία των αγροτικών προϊόντων δεν ολοκληρώνεται με τη συγκομιδή αλλά με την πώλησή τους. Κατά συνέπεια, το μάρκετινγκ παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στον προσδιορισμό του ύψους του εισοδήματος που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα της εκμετάλλευσης όσο και στο επίπεδο ευημερίας παραγωγών και καταναλωτών. Το θεωρητικό σκέλος της ενότητας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο υπεύθυνος μιας αγροτουριστικής μονάδας ή το στέλεχος μάρκετινγκ λαμβάνει αποφάσεις για τη δημιουργία, την προβολή, την τιμολόγηση και τη διανομή του αγροτουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της αγροτουριστικής μονάδας και τα οικονομικο-γεωγραφικά στοιχεία της εκάστοτε περιοχής. Το εργαστηριακό σκέλος εστιάζεται στην πρακτική διάσταση του μείγματος μάρκετινγκ, εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους το κάθε συστατικό του λειτουργεί για την αγροτουριστική επιχείρηση. Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ανά συστατικό, ώστε να εξοικειωθούν με βασικές τεχνικές του μείγματος μάρκετινγκ, όπως η δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών, η τιμολόγηση προϊόντων, η επιλογή δικτύων διανομή, το branding.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2


Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι όλες τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν στα υπόλοιπα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου, να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν δεξιότητες και ικανότητες στην ειδικότητα κατάρτισής τους και επιπρόσθετα να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, στο Β΄ εξάμηνο, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών του τεχνικού αγροτουρισμού, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η μαθησιακή ενότητα «Αγροτουριστικές επιχειρήσεις» του Γ΄ εξαμήνου επικεντρώνεται στη σύνθεση, στα χαρακτηριστικά και στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας όλων εκείνων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτουριστικό τομέα. Στόχος της ενότητας είναι να μυήσει τους καταρτιζόμενους στο ευρύ φάσμα των εργασιών της διοικητικής λειτουργίας μιας σύγχρονης αγροτουριστικής μονάδας. Τόσο κατά το στάδιο ίδρυσης όσο και κατά το στάδιο οργάνωσης και λειτουργίας μιας αγροτουριστικής επιχείρησης, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν απαιτούν έναν ορθολογικό, οικονομοτεχνικό αλλά περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σκέψης. Στόχος της ενότητας είναι να δημιουργήσουν οι καταρτιζόμενοι μια ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον της σύγχρονης αγροτουριστικής μονάδας, εστιάζοντας στις επιμέρους λειτουργίες της αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και διοικούνται τα τμήματα που την αποτελούν. Το θεωρητικό μέρος της μαθησιακής ενότητας επικεντρώνεται στην καλλιέργεια όλων εκείνων των γνώσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τον τρόπο συγκρότησης μιας αγροτουριστικής μονάδας. Το εργαστηριακό μέρος της ενότητας εστιάζεται στην ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων οι οποίες σχετίζονται με το πρακτικό σκέλος της οργανωτικής και διοικητικής λειτουργίας μιας αγροτουριστικής επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λειτουργίες των επιμέρους τμημάτων, όπως το κατάλυμα και το εστιατόριο. Σημαντική παράμετρο για την επιτυχή διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους αποτελεί η βιωματική εμπλοκή των καταρτιζομένων με τις γενικές οργανωτικές αλλά και τις ειδικότερες εργασίες μιας αγροτουριστικής μονάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων ή φορέων που δραστηριοποιούνται στον 61 αγροτουριστικό τομέα, με εικονικές περιηγήσεις μέσω των ιστοσελίδων, με την εκπόνηση ομαδοσυνεργατικών, ερευνητικών εργασιών κ.ά.
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τις κατάλληλες γνώσεις και τις βασικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, τον χειρισμό και τη μεταποίηση των ιδιοπαραγόμενων γεωργικών προϊόντων, αλλά και στοιχεία για τη συμβολή τους στη στήριξη της αγροτουριστικής δραστηριότητας. Επίσης, σκοπός της εν λόγω ενότητας είναι να ανακαλύψουν οι καταρτιζόμενοι όλα τα μυστικά των εξειδικευμένων τεχνικών της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από μη εντατικές καλλιέργειες και από εκτροφές μικρού αριθμού ζώων σε μικρές μονάδες, όπου ένα μέρος αυτών των προϊόντων, φυτικών και ζωικών, μεταποιούνται σε οικοτεχνική ή βιοτεχνική βάση. Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, πρωτογενή ή μεταποιημένα, χαρακτηρίζονται συνήθως από την καλή τους ποιότητα και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις αρχές και στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τουρισμού, εστιάζοντας στον εναλλακτικό τουρισμό. Αρχικά επικεντρώνεται σε μερικές βασικές έννοιες και διαστάσεις του τουρισμού που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του φαινομένου και την τυπολογία του. Παρουσιάζονται η οικονομική του τουρισμού και το τουριστικό πακέτο, που είναι βασικά συστατικά στοιχεία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο εναλλακτικός τουρισμός και η βασική τυπολογία του. Παράλληλα γίνεται μια εισαγωγή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον ρόλο που παίζει για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού της υπαίθρου. Οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν για τις διακρίσεις των δραστηριοτήτων και την τυπολογία τους, καθώς και για τους προορισμούς για την άσκηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ


Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες των αγροβιοτεχνιών και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να ορίζουν τις μορφές των αγροβιοτεχνιών και τους τομείς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο δόμησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να είναι σε θέση οι καταρτιζόμενοι να αποτυπώνουν διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση λειτουργεί ή σκοπεύει να λειτουργήσει, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ή να μεταβεί σε επόμενο στάδιο επιχειρηματικής δράσης. Τέλος, ειδικό βάρος δίνεται στα είδη και στη διαδικασία της κοστολόγησης προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να κοστολογούν τα προϊόντα των αγροβιοτεχνιών.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3


Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι όλες τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν στα υπόλοιπα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου, να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν δεξιότητες και ικανότητες στην ειδικότητα κατάρτισής τους και επιπρόσθετα να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, στο Γ΄ εξάμηνο, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών του τεχνικού αγροτουρισμού, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ


Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές έννοιες και μορφές τις λαϊκής τέχνης και της αγροτικής παράδοσης. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν χτίσει ένα ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την ιστορία και την εξέλιξη της λαϊκής τέχνης και της αγροτικής παράδοσης στην Ελλάδα. Το θεωρητικό σκέλος δίνει έμφαση στα στοιχεία εκείνα της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζονται με την ύπαιθρο και τον αγροτικό τρόπο ζωής, όπως η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η μουσική, τα παραδοσιακά προϊόντα, οι συνταγές. Παράλληλα παρουσιάζεται η εξέλιξη της επιχειρηματικής διάστασης των δραστηριοτήτων του αγροτικού χώρου, δίνοντας έμφαση στα παραδοσιακά προϊόντα ανά περιοχή. Το εργαστηριακό σκέλος επικεντρώνεται στη βιωματική κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν την κατά τόπους παραδοσιακή κληρονομία, μέσω δράσεων στο πεδίο, εκπαιδευτικών επισκέψεων, κατασκευής παραδοσιακών προϊόντων.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


ενότητας Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις κυριότερες μορφές που παρατηρούνται στον εναλλακτικό τουρισμό υπαίθρου. Παρουσιάζονται εκτενώς οι ιδιαιτερότητες μερικών από τους πιο διαδεδομένους τύπους τουρισμού της υπαίθρου, όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο οινοτουρισμός. Οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν να ορίζουν το πεδίο εφαρμογής τους και να σχεδιάζουν τουριστικά πακέτα που βασίζονται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε περιοχής.
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η μαθησιακή ενότητα «Αγροτουριστικές επιχειρήσεις» του Δ΄ εξαμήνου επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική λειτουργία της αγροτουριστικής μονάδας. Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας χτίσει στο προηγούμενο εξάμηνο ένα στέρεο υπόβαθρο αναφορικά με τις οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες μιας αγροτουριστικής επιχείρησης, μυούνται σε πιο εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης των οικονομικών της. Πιο συγκεκριμένα, η μαθησιακή ενότητα εστιάζεται στη σύνταξη και ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων, στον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος, στην έκδοση των σχετικών παραστατικών, στην κατάρτιση προϋπολογισμών. Το θεωρητικό μέρος της μαθησιακής ενότητας επικεντρώνεται σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως η περιουσία, το οικονομικό αποτέλεσμα, η κοστολόγηση, η ρευστότητα κ.ά. Παράλληλα αναλύονται η φιλοσοφία και ο τρόπος σύνταξης των βασικών οικονομικών και επιχειρηματικών καταστάσεων. Στο πρακτικό σκέλος της ενότητας πραγματοποιούνται ασκήσεις πράξης και εφαρμογές πάνω στο θεωρητικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, στο πρακτικό κομμάτι οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν να συμπληρώνουν ορθά τα οικονομικά παραστατικά που αφορούν την αγροτουριστική μονάδα, να υπολογίζουν έσοδα και έξοδα, να κοστολογούν, να συντάσσουν και να ερμηνεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και προϋπολογισμούς.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4


Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι όλες τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν στα υπόλοιπα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου, να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν δεξιότητες και ικανότητες στην ειδικότητα κατάρτισής τους και επιπρόσθετα να ξεκινήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, στο Δ΄ εξάμηνο, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών του τεχνικού αγροτουρισμού, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ


Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να παρουσιάσει στους καταρτιζόμενους κάποιες πιο εξειδικευμένες μορφές λαϊκής τέχνης που αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν και οι οποίες είτε χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου είτε εξελίχθηκαν σε κάτι άλλο. Τέτοιες είναι η ταπητουργία, η υφαντική, η αργυροχρυσοχοΐα, η ξυλογλυπτική, τέχνες οι οποίες αποτελούσαν τη βασική βιοποριστική απασχόληση των προηγούμενων κοινωνιών. Παράλληλα, η ενότητα επικεντρώνεται στα ήθη και τα έθιμα, στον πεζό λόγο αλλά και στους πολιτιστικούς κώδικες που αναπτύχθηκαν από περιοχή σε περιοχή μέσα στον χρόνο. Τέλος, αφού έχουν αναπτυχθεί τόσο τα χαρακτηριστικά της λαϊκής τέχνης όσο και της αγροτικής παράδοσης, επιχειρείται μια μεταξύ τους σύγκριση ώστε να διαπιστωθούν τα κοινά τους σημεία αλλά και οι αποκλίσεις τους.
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να διδάξει στους καταρτιζόμενους τις κατάλληλες γνώσεις και τις βασικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, τον χειρισμό και τη μεταποίηση των ιδιοπαραγόμενων γεωργικών προϊόντων, αλλά και στοιχεία για τη συμβολή τους στη στήριξη της αγροτουριστικής δραστηριότητας. Επίσης, σκοπός της εν λόγω ενότητας είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τα ιδιοπαραγόμενα τρόφιμα, τα οποία παρασκευάζονται έπειτα από τη μεταποίηση των πρωτογενών ιδιοπαραγόμενων προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, που μελετήθηκαν από τους καταρτιζόμενους το προηγούμενο εξάμηνο. Τέτοια προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν οι βρώσιμες ελιές, το λάδι, τα κρασιά, οι χυλοπίτες, ο τραχανάς, τα αποξηραμένα προϊόντα, οι σάλτσες, οι μαρμελάδες, τα τουρσιά, τα λουκάνικα κ.λπ. Τέλος, σκοπός είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που ορίζει η Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων για το κρέας, το γάλα, τα αυγά και τα ψάρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png