top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

O απόφοιτος των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) ειδικότητας "Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας" με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων στον τομέα της υγείας.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία του Οργανισμού στον οποίο θα είναι και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας», μπορεί να εργαστεί σε:
1. Κλινικές και νοσοκομεία
2. Κέντρα Αποκατάστασης
3. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
4. Ασφαλιστικές Εταιρείες
5. Ιδιωτικά Ιατρεία

Πρακτική Άσκηση

Άμεση Εργασία

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

1. Της οικονομίας
2. Της οργανοδιοικητικής (management)
3. Της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ

 • Δίκαιο Ι, ΙΙ

 • Οικονομικά μαθηματικά Ι, ΙΙ

 • Στατιστική Ι, ΙΙ

 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι, ΙΙ

 • Τεχνική συναλλαγών

 • Marketing

 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

 • Οικονομική των επιχειρήσεων

 • Επιχειρησιακές επικοινωνείς

 • Συστήματα υγείας

 • Νοήματα του ανθρώπου και η σύγχρονη αντιμετώπιση τους

 • Δημόσια υγιεινή ‐ επιδημιολογία

 • Κοινωνική πολιτική και κράτος πρόνοιας

 • Οικονομικά της υγείας

 • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων υγείας

 • Ασφαλιστικά συστήματα στην Ελλάδα και ασφαλιστικοί οργανισμοί

 • Πολιτική υγείας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ

 • Επιχειρησιακή στρατηγική

 • Διοίκηση προσωπικού

 • Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας

 • Διαχείριση αποθεμάτων ‐ προμηθειών στις υπηρεσίες υγείας

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο απόφοιτος αναπτύσσει δεξιότητες για να:

1. Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
2. Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
3. Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
4. Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
5. Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις
6. Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής μονάδας
7. Συμπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου
8. Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών
9. Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών
10. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο
11. Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, κ.ά. εγγράφων
12. Εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές
13. Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
14. Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες
15. Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
16. Συμμετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών
17. Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης
18. Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
19. Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
20. Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
21. Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page