top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
Η Νοσηλευτική Γενικής Νοσηλείας προϋποθέτει τη διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Ο  Βοηθός Νοσηλευτή ατόμων Γενικής Νοσηλείας πρέπει να διαθέτει τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 
Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος είναι Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΙΕΚ, με βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητα της Γενικής Νοσηλείας. 
Τα ουσιαστικά προσόντα είναι να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους, να διαθέτει ενσυναίσθηση, αίσθημα υπευθυνότητας, πραγματικό ενδιαφέρον, ευγένεια, εχεμύθεια, ευελιξία, να διαθέτει την ψυχική υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες και δύσκολες καταστάσεις. Το σημαντικότερο είναι να χαρακτηρίζεται ο επαγγελματίας υγείας από ισορροπία νου, σώματος και πνεύματος. 

Τομείς Απασχόλησης 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο καταρτιζόμενος, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:  

•    Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
•    Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
•    Κοινοτικά Κέντρα
•    Γηροκομεία
•    Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
•    Κέντρα Υγείας

•    Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
•    Ψυχιατρικές δομές

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας συμμετέχει μετά από ανάθεση, επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή.

Πρακτική Άσκηση

Άμεση Εργασία

Επαγγελματικά Προσόντα 

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) , είναι τα κάτωθι: 

 • Εκτίμηση των αναγκών του ασθενή 

 • Σχεδιασμός της φροντίδας του ασθενούς σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες 

 • Εφαρμογή του σχεδίου φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της φροντίδας και επανεκτίμηση 

 • Τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και παρέμβαση προκειμένου να βοηθηθεί ο ασθενής , η οικογένεια, η κοινότητα, με στόχο την αγωγή και προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη θεραπεία και την αποκατάσταση

Μαθήματα

 • Νοσηλευτική Ι, ΙΙ 

 • Πρώτες Βοήθειες 

 • Ανατομία 

 • Φυσιολογία 

 • Φαρμακολογία 

 • Υγιεινή - Μικροβιολογία 

 • Χειρουργική Ι, ΙΙ 

 • Παθολογία 

 • Γυναικολογία - Παιδιατρική 

 • Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας 

 • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 • Αποστείρωση - Απολύμανση 

 • Αιμοδοσία 

 • Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά 

 • Ορθοπεδική

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του Βοηθού Νοσηλευτίκής Γενικής Νοσηλείας συνίστανται στις ακόλουθες:
•    Συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας
•    Εφαρμόζει σωστά τις νοσηλευτικές τεχνικές στους ασθενείς
•     Συμβάλλει στην πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων
•    Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και τους ασθενείs
•    Εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση
•    Γνωρίζει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις – τεχνικές
•     Υιοθετεί σωστές συμπεριφορές ώστε να αντιμετωπίζει τον ασθενή με τα πρότυπα της ολιστικής φροντίδας
•    Αποδέχεται την αξία της πρόληψης

Ειδικότερα:

I

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  

•    Εφαρμόζει τις τεχνικές ασηψίας – αντισηψίας στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις


•    Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και των λοιμώξεων
 

•    Γνωρίζει τον τρόπο ετοιμασίας και χρήσης αποστειρωμένου υλικού
 

•    Λαμβάνει προστατευτικά μέτρα κατά την είσοδο των νέων περιστατικών για τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ασθενείς αλλά και μέτρα για την προστασία του ίδιου του ασθενή  
 

•    Επιλέγει τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας του χώρου
 

•      Φροντίζει για την γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου
 

•    Διαχειρίζεται και διευθετεί την κλίνη (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένα άτομα 

II 

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

•    Προμηθεύει και ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμό, ορούς, φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα κλπ.  
 

•    Ελέγχει την ποιότητα των εργαλείων και αναφέρει τυχόν ακαταλληλότητα αυτών στους ανωτέρους του.
 

•    Προετοιμάζει ιατρικά εργαλεία και θεραπευτικά μέσα που θα χρειαστούν για τους ασθενείς.
 

•    Παρακολουθεί τη λειτουργία των διαφόρων απλών συσκευών και οργάνων των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία και ειδοποιεί με σχετική αναφορά τούς τεχνικούς για τυχόν βλάβες. 

III

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Ενημερώνει τα διάφορα έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς:  
 

o    Λογοδοσία
 

o     Νοσηλευτικό ιστορικό
 

o    Στατιστικά φυλλάδια και άλλα έντυπα

IV

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

•    Γνωρίζει και προασπίζεται τα δικαιώματα των ασθενών

•    Αναγνωρίζει τις ασθένειες και τα συμπτώματά τους


•    Γνωρίζει και εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές στους ασθενείς
 

•    Σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικούς χειρισμούς αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων
 

•    Συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους συναδέλφους και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες
 

•    Συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες στο χώρο του νοσοκομείου και με άλλους φορείς – υπηρεσίες
 

•    Στηρίζει ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
 

•    Μελετά το ιστορικό και ενημερώνεται για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ώστε να μπορεί να επιλύει προβλήματα που τυχόν προκύπτουν 
 

•    Συμμετέχει στη διδασκαλία ασθενή και της οικογένειας κατά την έξοδο από το νοσοκομείο
 

•    Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

bottom of page