top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα ζωγραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την τεχνογνωσία για την επιλογή και τη χρήση υλικών και ουσιών συντήρησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής», μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια υπό την επίβλεψη υπεύθυνου συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ).
Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής είναι:  
•    οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,  τα Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,
•     τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
•    οι Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),  
•    οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
•    οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης,
•    το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων,  
•    οι Εκκλησιαστικές συλλογές και τα μουσεία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) : 
• Διαβάζει και εκτελεί προμελέτες. 
•Φωτογραφίζει τα προς αποκατάσταση αντικείμενα. 
• Γνωρίζει την τεχνολογία των υλικών συντήρησης και αποκατάστασης έργων ζωγραφικής. 
• Χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους / τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης 
• Χρησιμοποιεί εργαλεία και συσκευές του εργαστηρίου συντήρησης. 
• Εφαρμόζει προληπτική συντήρηση στα έργα ζωγραφικής και καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο 
• Εκτελεί εξειδικευμένη συντήρηση σε διάφορους τύπους έργων ζωγραφικής (χαρτιού, υφάσματος, ξύλου - ξυλόγλυπτου, φορητής εικόνας, τοιχογραφίας, ελαιογραφίας) 
• Γνωρίζει τα προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται για την έκθεση και αποθήκευση αντικειμένων και έργων ζωγραφικής 
• Εφαρμόζει τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής 
• Κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια και γνωρίζει την ορολογία 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα του κατόχου διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ είναι τα εξής: 
1. Η συντήρηση και αποκατάσταση των έργων ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα: 

  • Καταγράφει την κατάσταση διατήρησης κάθε είδους έργου τέχνης που έχει ιστορική και καλλιτεχνική αξία 

  • Προσδιορίζει τις επεμβάσεις συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε έργα ζωγραφικής.

  • Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους . 

2. Η διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας των έργων ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα: 

  • Εκτιμά τους κινδύνους που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή έργο ζωγραφικής. 

  • Επιλέγει τις βέλτιστες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται τα έργα ζωγραφικής. 

  • Επιλέγει τις βέλτιστες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται τα έργα ζωγραφικής.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Ιστορία Τέχνης I, IΙ
• Φωτογραφία
• Ελεύθερο Σχέδιο
• Γραμμικό Σχέδιο
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ειδικά Θέματα Χημείας
• Αρμόνικες Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση
• Περιβαλλοντικοί Παράμετροι
• Αποτυπώσεις
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Χαρτιού
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Υφάσματος
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Ξύλου - Ξυλογλύπτου
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Φορητής Εικόνας
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Τοιχογραφίας
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Ελαιογραφίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Η ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page